De partijen,

Werkend Webdesign
Oude Akerweg 37, 6271 NB te Gulpen

Hierna te noemen “DIENSTVERLENER”

en

Stichting Vrouwenhart


Hierna te noemen “OPDRACHTGEVER”

Gezamenlijk te noemen “PARTIJEN”,

Beide PARTIJEN komen het volgende overeen:


Artikel 1, Beschrijving van de dienstverlening

 1. OPDRACHTGEVER gaat een overeenkomst aan met DIENSTVERLENER voor het ontwerpen en/of beheren en/of onderhouden van website gerelateerde diensten.
 2. De looptijd en de definitie van de onder deze overeenkomst vallende diensten staan beschreven in de afgenomen Abonnementen, welke te vinden zijn onder het Account van OPDRACHTGEVER op de website van DIENSTVERLENER en in de bevestigingsmails die hierbij horen.
 3. Deze overeenkomst dient als raamovereenkomst voor alle aangevraagde en overeengekomen diensten.
 4. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van DIENSTVERLENER van toepassing.

Artikel 2, Bereikbaarheid

 1. Zowel OPDRACHTGEVER als DIENSTVERLENER wisselen telefoon- en emailgegevens uit bij de start van deze overeenkomst en zijn ook actief bereikbaar op deze gegevens. Wijzigingen dienen direct doorgegeven te worden.
 2. Een wijzigingsverzoek dient schriftelijk (per email of via de website van DIENSTVERLENER) ingediend te worden en zal maximaal binnen vijf werkdagen uitgevoerd worden. Normaliter zullen kleine verzoeken binnen een werkdag uitgevoerd worden.
 3. DIENSTVERLENER zal aangeven wanneer hij niet bereikbaar is in verband met vakanties en andere verplichtingen. In geval van ernstige verstoringen geeft DIENSTVERLENER een inspanningsverplichting af om tijdens zijn afwezigheid toch het probleem op te lossen, maar kan dit niet garanderen.


Artikel 3, Verplichtingen van beide PARTIJEN

 1. DIENSTVERLENER zal als goed huisvader waken over de kwaliteit van de afgenomen producten en de technische infrastructuur, voor zover overeengekomen.
 2. OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de informatie op de afgenomen producten.
 3. De eigenaar van de Host en de Domeinnaam is verantwoordelijk voor de jaarlijkse verlenging en betaling hiervan. Indien DIENSTVERLENER hiervoor verantwoordelijk is, zal deze door hem ook gefactureerd worden conform de overeengekomen producten en abonnementen.


Artikel 4, Privacy en Beveiliging

 1. DIENSTVERLENER voldoet aan de AVG en alle overige geldende Privacy wetgeving. Dit staat beschreven in de Privacy Statement van DIENSTVERLENER.
 2. DIENSTVERLENER houdt pro-actief hoog-kwalitatieve infrastructuur en databeheer onder zijn hoede en zorgt er continu voor dat deze voorzien wordt van de laatste updates op het gebied van architectuur, databeveiliging en software.
 3. Alle persoonsgegevens van OPDRACHTGEVER worden conform de geldende privacy wetgeving beheert en opgeslagen voor zover nodig. Na opzegging zullen alle gegevens binnen de gestelde termijnen vernietigd worden. OPDRACHTGEVER kan ten allen tijde inzien hoe en waar zijn of haar persoonsgegevens opgeslagen worden.Artikel 5, Verlenging en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op de datum van activatie van het abonnement. Na het ingaan van de nieuwe periode zal DIENSTVERLENER een factuur sturen over de nieuwe periode.
 2. Opzegging door DIENSTVERLENER zal in principe alleen gedaan worden bij beëindiging van zijn onderneming en zal minimaal 6 maanden van tevoren schriftelijk gemeld worden. In dat geval zal DIENSTVERLENER op zoek gaan naar een vervangende partij en zal het migratietraject begeleiden en uitvoeren. DIENSTVERLENER is gerechtigd tot het vragen van een migratie fee van maximaal € 25,- exclusief BTW. Kosten die de nieuwe hostingpartij in rekening brengt, zijn te allen tijde voor rekening en risico van OPDRACHTGEVER.
 3. Opzegging door OPDRACHTGEVER is mogelijk, mits schriftelijk een opzegging met opgaaf van reden gedaan wordt minimaal 3 maanden voor het einde van de overeenkomst.
 4. Indien OPDRACHTGEVER opzegt, is OPDRACHTGEVER voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe hostingpartij en het migreren van de producten naar deze partij. Indien OPDRACHTGEVER niet minimaal 1 maand voor afloop van de overeenkomst de migratie heeft gestart, is DIENSTVERLENER gerechtigd een boete van maximaal € 25,- exclusief BTW per maand op te leggen voor te late migratie.
 5. DIENSTVERLENER zal ten allen tijde meewerken aan opzegging en migratie van de website als OPDRACHTGEVER opzegt. DIENSTVERLENER is wel gerechtigd een migratiefee in rekening te brengen. Deze zal maximaal € 50,- exclusief BTW bedragen en afhangen van de complexiteit en de medewerking van de nieuwe hostingpartij.
 6. Indien OPDRACHTGEVER opzegt maar geen nieuwe hosting partij danwel migratie in gang zet, zal DIENSTVERLENER per einde overeenkomst de producten en abonnementen offline halen. OPDRACHTGEVER zal dan tot 3 maanden na dato in staat zijn de gegevens van de website te ontvangen, daarna zullen deze gegevens verwijderd worden van de host van DIENSTVERLENER.
 7. Indien OPDRACHTGEVER een eigen host heeft, zal DIENSTVERLENER alleen de gegevens overdragen aan OPDRACHTGEVER, zonder enige kosten.


Artikel 6, Klachten en conflicten

 1. Klachten en geschillen tussen beide PARTIJEN dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de tegenpartij, waarbij tegenpartij binnen vijf werkdagen schriftelijk een constructieve reactie zal moeten geven.
 2. OPDRACHTGEVER en DIENSTVERLENER zullen in het geval van klachten altijd op een zakelijke wijze volgens het redelijkheidsbeginsel een oplossing zoeken hiervoor.
 3. Indien klachten niet op een tevreden wijze opgelost worden, kan er overgegaan worden tot ontbinding van de overeenkomst door beide PARTIJEN volgens artikel 5.


Artikel 7, Toepasbaar recht

Op deze overeenkomst is Nederlands Rechts van toepassing.
1

Gelieve hieronder te ondertekenen.Client Information
Signed on Tue Sep 06 2022 10:32:39 GMT+0200 (CEST)
IP Address: 83.84.116.238